Информация за сключен договор

Условия на труд във „ВИП ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ“ ЕООД Информация за сключен договор с предмет Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.008-1253-C02 „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд във „ВИП ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ“ ЕООД

На 02.06.2017 г. стартира проект BG05M9OP001-1.008-1253-C01 Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „Бонанза – почистване и пране на килими“ ЕООД. Той се изпълнява е по процедура „Добри и безопасни условия на труд” – BG05M9OP001-1.008 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Продължителността му е 12 месеца. Финансирането е в размер

TOP